Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 225/XXXIV/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości w Podkowie Leśnej.
UCHWAŁA NR 225/XXXIV/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości w Podkowie Leśnej.Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ul. Gołębiej 1A, stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1G/00040804/6 w części dotyczącej działki ew. nr 1/1 o pow. 17,4105 ha z obrębu 2 m. Podkowa Leśna, na czas nieoznaczony, na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska w Warszawie oraz jej następców prawnych, ograniczając to prawo do pasa gruntu o szerokości 1m, polegające na prawie wstępu na przedmiotową działkę ewidencyjną w celu przeprowadzenia przyłącza gazowego, punktu redukcyjno-pomiarowego, zapewnieniu dostępu do urządzeń gazowniczych, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń z obowiązkiem utrzymania ich w należytym stanie technicznym oraz z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska w Warszawie.

§ 2

Koszty ustanowienia prawa zostaną pokryte z budżetu Powiatu Grodziskiego Działu 700 Rozdziału 70005.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 01.09.2009 r., godz. 11.42
Czas Administrator Opis zmiany
01.09.2009 r., godz. 11.42 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.