Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 229/XXXV/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji drogowych w 2009 roku.
UCHWAŁA NR 229/XXXV/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 września 2009 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji drogowych w 2009 roku.


Na podstawie art.12 pkt 8 lit.”c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciąga się kredyt w wysokości 3 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

§ 2

Zabezpiecza się spłatę kredytu, o którym mowa w § 1 poprzez wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową – do wysokości zobowiązania.


§ 3

Spłata kredytu, o którym mowa w 1 nastąpi w latach 2011 -2015 z dochodów własnych powiatu

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 29.09.2009 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 29.09.2009 r., godz. 13.20
Czas Administrator Opis zmiany
29.09.2009 r., godz. 13.20 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.