Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 232/XXXV/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Grodzisk Mazowiecki na wykonanie zadań Gminy polegających na realizacji inwestycji na drogach gminnych.
UCHWAŁA NR 232/XXXV/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 24 września 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Grodzisk Mazowiecki na wykonanie zadań Gminy polegających na realizacji inwestycji na drogach gminnych.


Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Gminą Grodzisk Mazowiecki na wykonanie zadania polegającego na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w obrębie rewitalizowanej miejskiej przestrzeni rekreacyjno-sportowej Stawów Goliana” przy udziale dofinansowania inwestycji ze środków Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązania finansowe przeznaczone na zadania określone w § 1 w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) zostaną pokryte
z dochodów własnych powiatu Grodziskiego i zabezpieczone w budżecie
na 2010 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński


Załącznik do Uchwały nr 232/XXXV/09
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 września 2009 roku
Umowa nr…… /2009
o partnerstwie przy realizacji remontu dróg gminnych

Zawarta w dniu ………………. 2009 roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:
Gminą Grodzisk Mazowiecki, którą reprezentuje:
Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki
zwany w dalszej części „Gminą”, a Powiatem Grodziskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Grodziskiego reprezentowany przez:
1. Marka Wieżbickiego Starostę Powiatu Grodziskiego
2. Andrzeja Składanka Wicestarostę Powiatu Grodziskiego
zwany w dalszej części „ Powiatem”
Na podstawie art.4 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) w związku z art.7 ust.1 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz art. 167 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) strony umowy ustalają co następuje:
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w obrębie rewitalizowanej miejskiej przestrzeni rekreacyjno-sportowej Stawów Goliana” przy udziale dofinansowania inwestycji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
2. Wartość robót ogółem wynosi 3 600 000 zł.
3. W ramach kwoty 3 600 000 zł zostaną zrealizowane roboty drogowe, przebudowa ulicy Stawowej, Parkowej, M. Skłodowskiej Curie, projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót drogowych, remont przepustu ramowego na rzece Rokiciance łączącego ulicę Stawową oraz M. Skłodowskiej Curie, nadzór inwestorski.
§ 2
W ramach realizowanego przedsięwzięcia w roku 2010 strony umowy zobowiązują się do:
1. Powiat:
oświadcza, że na zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w obrębie rewitalizowanej miejskiej przestrzeni rekreacyjno-sportowej Stawów Goliana” przeznaczy środki finansowe wynikające z planu finansowego Powiatu na rok 2010 w wysokości 10 000 zł.
2. Gmina:
oświadcza, że w roku 2010 podejmie realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w obrębie rewitalizowanej miejskiej przestrzeni rekreacyjno-sportowej Stawów Goliana” i przeznaczy środki finansowe wynikające z planu finansowego Gminy na rok 2010 w wysokości 3 590 000 zł.
§ 3
Do wysokości środków o których mowa w § 2 pkt.1 Gmina będzie obciążała Powiat po otrzymaniu faktur za zrealizowane roboty przez Wykonawców, a Powiat przekaże środki na konto Gminy w ciągu 7 dni od daty otrzymania obciążenia.
§ 4
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania realizacji zadania.
2. Termin realizacji robót objętych umową strony ustalają na rok 2010.
§ 5
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą stron wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 6
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Podpisy stron
Powiat Gmina
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 29.09.2009 r., godz. 14.44
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 29.09.2009 r., godz. 14.44
Czas Administrator Opis zmiany
29.09.2009 r., godz. 14.44 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.