Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 234/XXXVI/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi grodziskiemu.
UCHWAŁA NR 234/XXXVI/2009
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi grodziskiemu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami/w związku z art. 35a ust. 3 oraz art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14 poz. 92 z późn. zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W roku 2009 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14 poz. 92 z późn. zmianami/ w łącznej kwocie 1 517 568,00 zł w podziale na rodzaje zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające algorytmem Powiatowi Grodziskiemu przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały zwiększone z kwoty 1 434 196,00 zł do kwoty 1 517 568,00 zł, tj. o kwotę 83 372,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2009 roku.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego:
- Nr 187/XXIX/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodziskiemu;
- Nr 205/XXXII/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodziskiemu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński

Załącznik do uchwały
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 02.11.2009 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 02.11.2009 r., godz. 13.19
Czas Administrator Opis zmiany
02.11.2009 r., godz. 13.19 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.