Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 249/XXXIX/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski na rok 2010 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
UCHWAŁA NR 249/XXXIX/ 2010
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski na rok 2010 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), w związku z art. 70a ust.1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 ) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z terenu Powiatu Grodziskiego – Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski na rok 2010 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla jednej osoby w wysokości 2000 zł rocznie.

§ 3

Wysokość stawek została ustalona w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski.

§ 4

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli będą dofinansowane:
- studia podyplomowe,
- formy związane z uzupełnieniem wykształcenia,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
- konferencje szkoleniowe,
- seminaria,
- organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Dyrektor placówki może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć środków finansowych między formami doskonalenia zawodowego zawartymi w planie na rok 2010.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński


Załącznik do uchwały
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.08
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.08
Czas Administrator Opis zmiany
03.02.2010 r., godz. 10.08 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.