Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 254/XXXIX/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.
UCHWAŁA NR 254/XXXIX/10
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm./ w związku z art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z późn. zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński

Załącznik
do Uchwały nr 254/XXXIX/10
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 stycznia 2010 roku

Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010r.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest oparty na przekonaniu władz powiatu o korzyściach z niego płynących, potwierdzonych dotychczasowym doświadczeniem w realizacji różnych form współpracy. Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego. Dla aktualnej pracy organizacji pozarządowych ogromne znaczenie ma wymiana doświadczeń, a także współpraca z organami powiatu, w tym również zachęcenie ludzi /społeczeństwa/ do działania społecznie użytecznego. Szczególnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi zwrócona zostanie uwaga na: ograniczenie bezrobocia i jego skutków, przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie przedsiębiorczości, likwidacja barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, a przede wszystkim przywrócenie osób niepełnosprawnych do normalnego – zwykłego „sprawnego” życia, intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, przygotowanie do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej, a także profesjonalizację działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych.

§ 1
1. Celem wprowadzenia programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok jest:
a. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
c. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
d. uzupełnianie działań powiatu w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe,
e. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
2. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
3. Partnerami powiatu mogą być organizacje pozarządowe, które podejmując działania realizują zadania powiatu wynikające z odrębnych przepisów.

§ 2
1. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie powiatu lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę)
2. Przedmiotem współpracy władz Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi jest:
a. realizacja zadań powiatu określonych w ustawach,
b. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu,
c. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
d. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
e. konsultowanie aktów prawa lokalnego stosownie do zakresu działania organizacji.


§ 3
1. Powiat Grodziski realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
a. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie,
b. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w
szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
c. udziału w miarę możliwości organizacji pozarządowych w działaniach
programowych samorządu,
d. użyczenie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali w obiektach
powiatowych oraz udostępnienia sali konferencyjnej Starostwa na spotkania
organizacji pozarządowych,
e. promocji i wsparcia działalności organizacji pozarządowych poprzez zapraszanie do
udziału w posiedzeniach merytorycznych, informowanie w lokalnej prasie
i publikacjach o udziale organizacji w pracach na rzecz powiatu.

§ 4
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach, w szczególności może mieć formy:
a. powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b. wspierania takich zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielone na:
a. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu powiatu lub jego
funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
c. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d. działalność gospodarczą organizacji pozarządowych,
e. pomoc finansową osobom fizycznym lub prawnym,
f. działalność polityczną i religijną.
§ 5
1. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w § 4 ust. 1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
2. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym Starosta opublikuje informację o nim:
a. na stronach portalu internetowego,
b. prasie o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym,
c. Biuletynie Informacji Publicznej,
d. na tablicy ogłoszeniowej Starostwa
3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
a. rodzaju zadania,
b. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
c. zasadach przyznawania dotacji,
d. terminach i warunkach realizacji zadania,
e. terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,
f. zrealizowanych przez Starostwo w roku 2010 i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji i dofinansowania przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom oraz jednostkom organizacyjnym podległym Starostwu lub przez nie nadzorowanym.
4. W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej Starostwa oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach powiatowego portalu internetowego.

§ 6
1. Starosta w drodze zarządzenia powołuje Komisję Oceniającą do zaopiniowania złożonych
wniosków oraz określa regulamin pracy Komisji.
2. Wybranymi członkami Komisji Oceniającej nie mogą być osoby związane z podmiotami
uczestniczącymi w otwartym konkursie.
3. Starosta na wniosek Komisji Oceniającej w drodze zarządzenia podejmie decyzję o
wyborze organizacji, która uzyska dotację. Zarządzenie wskazuje również wydział Starostwa lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego.
§ 7
1. Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych oraz kwot przyznanych dotacji na realizację tych zadań zostanie opublikowany, na stronach portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie.
2. Wykaz taki jest także publikowany w załączniku do sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Grodziskiego.
§ 8
Realizując zlecane zadania publiczne organizacje pozarządowe są zobowiązane do:
a. pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego wydziału merytorycznego Starostwa lub jednostki organizacyjnej, wyznaczonych do kontroli merytorycznej i finansowej o organizacji imprez odbywających się w ramach zadania,
b. informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach i materiałach informacyjnych na temat organizacji pozarządowej, poprzez media, jak również - stosownie do charakteru zadania -poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji z budżetu powiatu,

§ 9
1. W imieniu Starosty kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe sprawują odpowiednie, wyznaczone zarządzeniem, o którym mowa w § 6 ust. 3 wydział Starostwa lub jednostki organizacyjne poprzez:
a. wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
b. egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach, w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok,
c. analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje pozarządowe rozliczeń i sprawozdań,
d. egzekwowanie od organizacji pozarządowych wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
2. W roku 2010 Powiat Grodziski może, w granicach posiadanych środków finansowych, wspierać lub powierzać organizacjom pozarządowym realizację między innymi następujących zadań :
a. działalność rehabilitacyjna, kulturalna i edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób niepełnosprawnych,
b. opieka nad osobami bezdomnymi,
c. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz prowadzenie klubów młodzieżowych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych,
d. edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę ich bezpieczeństwa,
e. edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży,
f. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym,
g. organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, prelekcji,
h. działalność turystyczna, krajoznawcza i przyrodnicza,
i. organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w tym również dla osób niepełnosprawnych,
§ 10
l. Władze Powiatu Grodziskiego będą pomagały organizacjom pozarządowym w
pozyskiwaniu środków z innych niż budżet powiatu źródeł finansowania. Dzięki tej formie
współpracy, mogą trafiać do lokalnej społeczności środki finansowe na realizację istotnych
programów.
a. W roku 2010 wsparcie samorządu dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków z
b. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
2. Pomoc Powiatu obejmować będzie w miarę możliwości:
a. informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
b. opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
c. promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł
zewnętrznych.
§ 11
1. Starosta Powiatu Grodziskiego może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze z udziałem przedstawicieli organizacji
2. Celem działalności zespołów doradczych może być w szczególności:
a. diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
b. tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
c. opiniowanie aktów prawa lokalnego,
d. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
e. opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom fizycznym,
f. opiniowanie wniosków o dotacje na realizację zadań publicznych.
3. Organizacje pozarządowe mają prawo inicjowania powoływania zespołów doradczych. Inicjatywę taką zgłasza się do Starosty proponując cel dla jakiego dany zespół ma zostać powołany wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.17
Czas Administrator Opis zmiany
03.02.2010 r., godz. 10.17 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.