Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 255/XXXIX/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2010 r.
UCHWAŁA NR 255/XXXIX/10
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 stycznia 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2010 r.

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ w związku z § 46 ust.5 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2001 r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego /opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :


§ 1

1. Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W przypadku dokonania przez Komisję Rady w okresie między sesjami zmiany w kolejności realizowanych tematów ustalonych w planie jej pracy lub też podjęcia dodatkowych tematów, Komisja jest obowiązana na najbliższej Sesji powiadomić Radę o tych zmianach.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Sławomir KamińskiZałącznik nr 1
do Uchwały nr 255/XXXIX/10
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 stycznia 2010 roku

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na I półrocze 2010 rok
Styczeń
1. Plan pracy Komisji na I półrocze 2010 roku
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne
Luty
1. Realizacja Strategii rozwiązywania problemów społecznych /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne
Marzec
1. Promocja zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia w Powiecie Grodziskim.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne

Kwiecień
1. Ochrona dziedzictwa dóbr kultury /Muzeum w Stawisku, Biblioteka Powiatowa/
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne

Maj
1. Sanepid – realizacja ustawowych zadań na terenie Powiatu Grodziskiego
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne

Czerwiec
1. Edukacja publiczna, szkoły powiatowe ich budżety i problemy
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne.


Załącznik nr 2
do Uchwały nr 255/XXXIX/10
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 stycznia 2010 roku


Plan pracy Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej
na I półrocze 2010 roku

Styczeń
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Komisji
2. Przyjęcie plany pracy Komisji na I półrocze 2010 roku
Luty
1. Kierunki i zakresy promocji powiatu.
2. Publikacje dotyczące powiatu grodziskiego.
Marzec
1. Komunikacja na terenie powiatu grodziskiego
Kwiecień
1. Ochrona konsumenta
2. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych.
Maj
1. Dziedzictwo kulturowe. Udział w wykopaliskach archeologicznych prowadzonych na terenie powiatu.
Czerwiec
1. Komisja objazdowa. Wspólne posiedzenie z Komisją Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich. „Walory przyrodniczo-turystyczne powiatu grodziskiego”

Uwaga: Z powodu pilnych spraw bieżących, tematyka obrad poszczególnych Komisji może ulec zmianie.


Załącznik nr 3
do Uchwały nr 255/XXXIX/10
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 stycznia 2010 roku


Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich na okres I półrocza 2010 roku.
styczeń :
1. Przyjęcie protokółów z posiedzeń Komisji w listopadzie i grudniu 2009 r.
2. Przyjęcie planu Komisji na I półrocze 2010 roku
3. Sprawy różne

luty
1. Informacja Komendy Straży Pożarnej za 2009 rok z uwzględnieniem zdarzeń mających
wpływ na zatrucie środowiska.
2. Wyposażenie OSP i PSP oraz zasady współdziałania
3. Sprawy różne.

marzec
1. Nadzór Powiatu nad działalnością Spółek Wodnych oraz ich finansowanie
2. Informacja Prezesów Spółek Wodnych z działalności i wykonanie prac w roku 2009 oraz
plan na 2010 rok
3. Sprawy różne.
kwiecień
1. Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne na terenie Powiatu Grodziskiego
2. Sprawy różne.

maj
1. Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu Grodziskiego, informacja Komendanta Policji.
2. Sprawy różne.
czerwiec
1. Walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu Grodziskiego.
2. Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2010 roku.
3. Sprawy różne.


Zał. nr 4
do Uchwały nr 255/XXXIX/10
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 stycznia 2010 roku

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na 2010 r.

Styczeń 2010 r.
1. Omówienie zmiany budżetu Powiatu na 2010rok;
2. Omówienie planu pracy Komisji na 2010 rok;
3. Sprawy różne.

Luty 2010 r.
1. Zaopiniowanie zmian w budżecie na 2010 rok;
2. Sprawy różne;

Marzec 2010 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie na 2010 rok;
2. Wstępne omówienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2009 roku;
3. Sprawy różne.

Kwiecień 2010 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie na 2010 rok;
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu w 2009 roku;
3. Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla działań Zarządu Powiatu w roku 2009;
4. Sprawy różne.

Maj, czerwiec, sierpień 2010 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok;
2. Sprawy różne.

Wrzesień 2010 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie na 2010 rok;
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za I półrocze;
3. Sprawy różne.

Październik 2010 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok;
2. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartały 2010 roku;
3. Sprawy różne.

Listopad, grudzień 2010 r.
1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok;
2. Prace nad budżetem powiatu na 2011 rok;
3. Sprawy bieżące.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.33
Czas Administrator Opis zmiany
03.02.2010 r., godz. 10.33 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.