Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 256/XXXIX/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.
UCHWAŁA NR 256/XXXIX
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 stycznia 2010 rokuw sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.Na podstawie art.16 ust.1 i 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ i w związku
z § 38 ust.1 Statutu Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2001 r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2 z 2002 roku ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :


§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na I półrocze 2010 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Komisji Rewizyjnej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński


Załącznik
do Uchwały nr 256/XXXIX/10
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 stycznia 2010 rokuPlan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010 roku


1. Kontrola przestrzegania procedur dotyczących wydawania decyzji administracyjnych
oraz dostępu do informacji w Starostwie.
2. Kontrola działalności merytorycznej i finansowej za lata 2008 i 2009 muzeum w
Stawisku.
3. Kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg – przygotowanie do remontu dróg
powiatowych.
4. Kontrola wydatków w zespole szkół im. Józefa Bema w Milanówku.
5. Bieżące zadania zlecone przez Radę
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.35
Czas Administrator Opis zmiany
03.02.2010 r., godz. 10.35 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.