Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 48/2003

w sprawie utworzenia środków specjalnych przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim ul. Żyrardowska 48.
Uchwała nr 48/2003

w sprawie utworzenia środków specjalnych przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim ul. Żyrardowska 48.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zmianami/ w związku z art.21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 1998 roku Nr 155 poz.1014 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

z dniem 30 czerwca 2003 roku tworzy się Środki Specjalne przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim ul. Żyrardowska 48 z przeznaczeniem na:
1. sfinansowanie części działalności podstawowej
- kursów dla osób dorosłych podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających
uzyskanie innych kwalifikacji;
- organizowanie konferencji metodycznych i warsztatów szkolnych;
- organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczniów pozaszkolnych form
kształcenia.

§ 2

Dochodami Środków Specjalnych, o których mowa w § 1 są:
1/ wpłaty uczestników kursów, seminariów, egzaminów i warsztatów;
2/ wpłaty z tytułu spadków, zapisów i darowizn.

§ 3

1. Podstawą gospodarki Środkami Specjalnymi jest roczny plan finansowy określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej;
2. Plan sporządza i zatwierdza Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, będący dysponentem środków i przedkłada Zarządowi Powiatu Grodziskiego w terminie do 10 listopada każdego roku na rok następny;
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Środków Specjalnych sporządza Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i przedkłada Zarządowi Powiatu Grodziskiego w terminie 50 dni po zakończeniu roku budżetowego.

§ 4

Środkami Specjalnymi dysponuje Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.06
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.06
Czas Administrator Opis zmiany
04.07.2003 r., godz. 13.06 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.