Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 51/2003

w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku nr 11c, położonym w m. Grodzisk Mazowiecki przy ul. Dalekiej
Uchwała nr 51/2003

w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku nr 11c, położonym w m. Grodzisk Mazowiecki przy ul. Dalekiej

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 14 ust. 1, art.37 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2000 roku nr 46 poz.543 z późn. zmn./ oraz art.12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 nr 142, poz. Poz.1592/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do zbycia lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi /piwnice/ w budynku nr 11c przy ul. Dalekiej w m. Grodzisk Maz., zwanymi dalej lokalami.
2. Zbycie lokali nastąpi w drodze sprzedaży wraz ze sprzedażą udziałów w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt o pow. 2597 m2, oznaczony w ewidencji gruntów m. Grodzisk Maz. obrębu nr 55, jako działka nr ew. 16/17, uregulowany w księdze wieczystej KW nr 41965 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku przyszłych właścicieli lokali.
3. Z zastrzeżeniem § 2 ust.1 uchwały, sprzedaż lokali wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej nastąpi w drodze przetargu.

§ 2

1. Sprzedaż pięciu lokali wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej może nastąpić w drodze bezprzetagrowej na rzecz Gminy Grodzisk Maz.
2. sprzedaż lokali dla gminy za cenę obniżoną będzie wymagało odrębnej zgody Rady Powiatu;
3. w przypadku, gdy nie dojdzie do sprzedaży lokali na rzecz gmin lub zostanie sprzedana mniejsza ilość, pozostałe lokale zostaną sprzedane w trybie i na zasadach określonych w § 1 uchwały.

§ 3

Koszty zbycia lokali zostaną pokryte z Działu 700 Rozdział 70005.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.10
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.10
Czas Administrator Opis zmiany
04.07.2003 r., godz. 13.10 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.