Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 59/2003

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2002 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.
Uchwała nr 59/2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 sierpnia 2003 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2002 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku /tj. Dz. U. Nr 142
z 2001 roku, poz.1592 ze zmianami/ art.47 ust.1 ustawy z dnia 13 października
1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
/Dz. U. Nr 133 poz.872 ze zmianami/ art.67 ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408 ze zmianami/ oraz art.53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. Nr 121 poz.591 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W oparciu o przedłożone sprawozdanie tj: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale /funduszu własnym/, rachunek przepływów pieniężnych oraz opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
za 2002 rok - zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe /bilans/ Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. sporządzony na dzień
31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą
32.289.514 zł oraz rachunek zysków i strat zamykający się następującymi
kwotami:
- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 10.163.952,- zł;
- koszty działalności operacyjnej 11.273.311,- zł;
- pozostałe przychody operacyjne 331.363,- zł;
- pozostałe koszty operacyjne 76.515,- zł;
- przychody finansowe 199.452,- zł;
- koszty finansowe 86.621,- zł;
- strata brutto z działalności gospodarczej 741.680,- zł;
- strata netto 732.816,- zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 05.09.2003 r., godz. 15.31
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.09.2003 r., godz. 15.31
Czas Administrator Opis zmiany
05.09.2003 r., godz. 15.31 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.