Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 67/2003

w sprawie zaciągnięcia kredytu na wydatki bieżące w 2003 roku .
Uchwała Nr 67/2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na wydatki bieżące w 2003 roku .

Na podstawie art.12 pkt 8 lit . „ c „ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym / Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 z późn. zm. / i art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. 155 poz. 1014 / w związku z art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe / Dz. U. Nr 140 poz. 939z 1997 roku / Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :


§ 1

Zaciąga się kredyt w wysokości 350 000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe .

§ 2

Zabezpiecza się spłatę kredytu , o którym mowa w § 1 poprzez wystawienie weksla in blanco „ bez protestu „ wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym nr 29 1060 0076 0000 4010 6007 9520 w Banku Przemysłowo – Handlowym PBK SA I O / Grodzisk Mazowiecki do wysokości wynikającej z umowy kredytowej .

§ 3

Spłata kredytu , o którym mowa w § 1 nastąpi w 2004 roku z dochodów własnych powiatu .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego .


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 05.11.2003 r., godz. 14.50
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.11.2003 r., godz. 14.50
Czas Administrator Opis zmiany
05.11.2003 r., godz. 14.50 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.