Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 70/2003

w sprawie wymiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski oraz zasad ich udzielania
Uchwała nr 70/2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie wymiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski oraz zasad ich udzielania.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1592 z późn.zm./ oraz art.42 ust.6 i 7, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela /tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 118, poz.1112/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych ustalając go w wysokości:
a/ dla dyrektorów szkół /o liczbie oddziałów 18 i więcej/ - 3 godziny;
dla dyrektorów szkół /o liczbie oddziałów poniżej 18/ - 5 godzin
dla zastępcy dyrektora /o liczbie oddziałów 18 i więcej/ - 6 godzin
dla zastępcy dyrektora /o liczbie oddziałów poniżej 18/ - 9 godzin
dla innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze - 6 godzin.
b/ w Centrum Kształcenia Praktycznego:
dla dyrektora - 6 godzin
dla zastępcy dyrektora - 9 godzin
c/ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
dla dyrektora - 8 godzin
d/ w Ognisku Plastycznym:
dla dyrektora - 9 godzin

§ 2

1. Starosta bez podawania przyczyn może wyrazić zgodę na przydzielanie dyrektorom szkół i placówek oświatowych godzin ponadwymiarowych do wysokości 1/3 obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela /np. przy zniżce godzin do 3 - liczba godzin ponadwymiarowych - 6/
2. Starosta w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przydzielać dyrektorowi większą liczbę godzin ponadwymiarowych niż w punkcie 1.
3. Postanawia się, aby w stosunku do v-ce dyrektorów oraz innych osób, pełniących funkcje kierownicze decyzje o których mowa w punkcie 1 i 2, podejmował dyrektor szkoły lub placówki w porozumieniu ze Starostą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2003 roku.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 06.11.2003 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 06.11.2003 r., godz. 13.36
Czas Administrator Opis zmiany
06.11.2003 r., godz. 13.36 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.