Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 71/2003

W sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach.
Uchwała nr 71/2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 października 2003 roku

W sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1592 z późn.zm./ oraz art.42 ust.7, pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela /tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 118, poz.1112/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach, następująco:
a/ pedagog - 20 godzin zegarowych
b/ psycholog - 20 godzin zegarowych
c/ logopeda - 20 godzin lekcyjnych

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2003 roku.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 06.11.2003 r., godz. 13.53
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 06.11.2003 r., godz. 13.53
Czas Administrator Opis zmiany
06.11.2003 r., godz. 13.53 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.