Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 113/2004

w sprawie uczestnictwa Powiatu Grodziskiego w Działaniu 2.2 / wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i ustanowienia Regulaminu stypendialnego.
Uchwała nr 113 / 2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie uczestnictwa Powiatu Grodziskiego w Działaniu 2.2 / wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i ustanowienia Regulaminu stypendialnego.

Na podstawie art.12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. tj. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały przyjmuje się do realizacji w Powiecie Grodziskim program stypendialny przewidziany w Działaniu 2.2 /wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 2
Program stypendialny, o którym mowa w § 1 realizowany będzie wyłącznie w granicach środków przyznanych na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych, na zasadach określonych w dokumentach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 3
Przyjmuje się Regulamin stypendialny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 113/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 czerwca.2004 roku

REGULAMIN STYPENDIALNY
Rozdział I
Postanowienia wstępne

1.Stypendium socjalne przyznawane jest w ramach projektów realizowanych w Działaniu 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2.Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów mających miejsce zamieszkania (stały meldunek) na terenie Powiatu Grodziskiego.
3.Uprawnieni do otrzymania stypendium są:
a. uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej , z obszarów wiejskich (stałe zameldowanie) podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego . Z grona uprawnionych wyłączeni są uczniowie szkół dla dorosłych ,
b. studenci pochodzący z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej . Uprawnieni do składania wniosków są studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym
4.Stypendium socjalne może być przyznane:
a. młodzieży wiejskiej, o której mowa w art. 3 lit a, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą,
b. studentom, o których mowa w art. 3 lit. b, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział II
Warunki zgłoszenia do programu stypendialnego

5.Stypendium może zostać przyznane wyłącznie osobom o których mowa w art. 3 i 4 przy spełnieniu następujących warunków:
a. spełnieniu kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255) oraz progu dochodowego ustalonego dla województwa mazowieckiego w Ramowym Planie Realizacji Działania,
b. złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium,
c. złożenia dokumentów wymaganych niniejszym regulaminem,
6. Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium socjalnego, ich prawni opiekunowie, pracownicy socjalni, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dziekani wydziałów wyższych uczelni mogą zgłaszać kandydatów do stypendium socjalnego na odpowiednich wnioskach dostępnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, Starostwie Powiatu Grodziskiego oraz stronie internetowej Starostwa: www.powiat-grodziski.pl
7. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na wnioskach, których wzory zawiera załącznik nr I do niniejszego Regulaminu.
8.Do wniosku dołączyć należy nie starsze niż dwumiesięczne:
a. zaświadczenie o dochodach potwierdzone przez właściwy urząd skarbowy,
b. dowód zameldowania na meldunek stały na terenie Powiatu Grodziskiego,
c. zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej.
9.Wnioski wraz z dokumentami przyjmowane są w godzinach urzędowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
10.Rozpatrzeniu podlegają jedynie poprawnie wypełnione wnioski z kompletem dokumentów, o których mowa w art. 8.

Rozdział III
Zasady przyznawania stypendiów socjalnych

11.Stypendia przyznawane są wyłącznie w granicach środków przekazanych na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
12.Stypendia przyznawane są na okres jednego roku szkolnego/akademickiego, nie więcej jednak niż na 10 miesięcy.
13.Maksymalna kwota stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosić będzie
250 zł netto w skali miesiąca. Maksymalna kwota stypendium dla studentów szkół wyższych wynosić będzie 350 zł netto w skali miesiąca.
14.Stypendium służyć może :
- całkowitemu lub częściowemu pokryciu kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji,
- całkowitemu lub częściowemu pokryciu kosztów wżywienia w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
- całkowitemu lub częściowemu pokryciu kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych,
- całkowitemu lub częściowemu pokryciu kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
- całkowitemu lub częściowemu pokryciu opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,
- całkowitemu lub częściowemu pokryciu czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
- całkowitemu lub częściowemu pokryciu innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez szkolę.
15.O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Stypendialna w ramach posiadanych środków.
16.Podstawowym kryterium wyboru kolejności osób objętych programem stypendialnym jest kryterium dochodowe.
Rozdział IV
Komisja Stypendialna
17.W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:
a) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
b) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
c) Radni wskazani przez Komisję Polityki Społecznej Rady Powiatu
18.Tryb procedowania ustali Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu.
19.Posiedzenia Komisji Stypendialnej są protokołowane.
20.Komisja ustala na posiedzeniu w ramach posiadanych środków, z osób, które złożyły wniosek wraz z dokumentacją, kto, na jakich warunkach i w jakiej wysokości uprawniony jest do otrzymywania stypendium.
21.Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej wnosi się do Starosty Powiatu Grodziskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie.
Rozdział V
Wypłacanie stypendium
22.Przyznane stypendium wypłacane jest na konto wskazane przez wnioskodawcę począwszy od miesiąca z którym zostało przyznane, do dnia 15 każdego miesiąca.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
23.Program stypendialny rozpocznie działanie pod warunkiem przyznania środków na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
24.Z zastrzeżeniem art. 23 wnioski stypendialne składać można do dnia 5 lipca 2004 .
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 02.07.2004 r., godz. 13.59
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 02.07.2004 r., godz. 13.59
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2004 r., godz. 13.59 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.