Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 114/2004

w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. do wykonywania zadań Beneficjenta Końcowego w Działaniu 2.2 /wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Uchwała nr 114/ 2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. do wykonywania zadań Beneficjenta Końcowego w Działaniu 2.2 /wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.

Na podstawie art.12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. tj. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Wyznacza się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. do wykonywania zadań
Beneficjenta Końcowego w Działaniu 2.2 /wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 2
Zadania związane z wykonywaniem funkcji Beneficjenta Końcowego Działania 2.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonywać będzie środkami własnymi z pomocą osób wyznaczonych przez Starostwo Powiatowe.

§ 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje powierzone zadania w oparciu o Regulamin Programu Stypendialnego przyjęty odrębną uchwałą Rady Powiatu.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zarządowi Powiatu Grodziskiego w części dotyczącej nadzoru.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 02.07.2004 r., godz. 14.04
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 02.07.2004 r., godz. 14.04
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2004 r., godz. 14.04 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.