Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich

INFORMACJE DOT. ZASAD WNOSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH

Grupa mieszkańców Powiatu Grodziskiego licząca co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet.
Komitet może utworzyć grupa co najmniej trzech mieszkańców Powiatu Grodziskiego, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, zawierające imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel.
Komitet ma prawo wskazywać osoby uprawnione do jego reprezentowania podczas prac Rady Powiatu Grodziskiego.
O utworzeniu Komitetu zawiadamia się na piśmie Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego najpóźniej na dzień przed wyłożeniem do wglądu projektu uchwały.
Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.
Projekt uchwały powinien spełniać następujące wymogi formalne:
1) projekt uchwały powinien zawierać:
• tytuł uchwały,
• podstawę prawną,
• wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
• określenie terminu wejścia w życie uchwały;
2) do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne, skutki finansowe oraz źródła ich pokrycia;
3) dopuszcza się przedkładanie wariantowych projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego nie nadaje biegu projektowi uchwały, jeżeli analiza prawna lub finansowa wykaże, że:
1) przedmiot proponowanej regulacji nie pozostaje w kompetencji Rady Powiatu Grodziskiego lub jest niezgodny z obowiązującym prawem,
2) projekt uchwały dotyczy zobowiązań finansowych bez wskazania źródeł dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
Do projektu uchwały należy załączyć:
1) oświadczenie o utworzeniu Komitetu,
2) wykaz podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, zawierający imię (imiona) i nazwisko mieszkańca, adres zamieszkania, numer pesel i własnoręczny podpis. Wykaz ten powinien na każdej stronie zawierać tytuł projektu uchwały i dane pełnomocnika Komitetu oraz oświadczenie, że mieszkaniec udzielający poparcia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które podaje dobrowolnie, w zakresie niezbędnym do realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

Podstawa prawna:
• art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
uchwała nr 367/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

uchwała nr 35/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 367/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Dane administracyjne
Wytworzył: Ewa Tatarek - Biuro Rady Powiatu
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 03.12.2018 r., godz. 09.49
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 30.01.2019 r., godz. 09.09
Czas Administrator Opis zmiany
30.01.2019 r., godz. 09.09 Elwira Strzelczyk Edycja strony
30.01.2019 r., godz. 09.08 Elwira Strzelczyk Edycja strony
30.01.2019 r., godz. 09.07 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.12.2018 r., godz. 10.07 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.12.2018 r., godz. 10.02 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.12.2018 r., godz. 09.49 Elwira Strzelczyk Dodanie strony