Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Finansowy

Siedziba, kontakty, zadania.
Adres:
ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.15 - 15.30,
czwartek w godz. 8.15 - 16.30,
piątek w godz. 8.15 - 14.30.

Kontakt:
tel.: (22) 724-07-11 lub (22) 724-05-01 w. 126, 127, 128, 129.

Skarbnik
Ewa Szadkowska

Zadania
W ramach struktury organizacyjnej Wydziału Finansowego funkcjonują:
1) Referat Budżetu i Planowania, bezpośrednio podległy Skarbnikowi.
2) Referat Finansowo-Księgowy, którym kieruje kierownik Referatu. Do zadań kierownika Referatu Finansowo-Księgowego, należy bieżący nadzór merytoryczny podległej komórki organizacyjnej.

Do podstawowych zadań Referatu Budżetu i Planowania należy prowadzenie następujących spraw:

1) opracowywanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem tj. planu dochodów, wydatków, innych tabel i załączników,
2) opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu wraz z objaśnieniami,
3) przygotowywanie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu oraz zmian tej prognozy,
4) sporządzanie uchwały budżetowej oraz uchwał w sprawie zmian w budżecie,
5) nadzorowanie prawidłowości realizacji zatwierdzonych planów finansowych jednostek powiatowych,
6) nadzór nad realizacją budżetu Powiatu,
7) dokonywanie analizy wykonania budżetu,
8) prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) przekazywanie środków finansowych dla podległych jednostek budżetowych w ramach limitów wynikających z otrzymanych dotacji, planów finansowych i harmonogramów,
10) prowadzenie rozliczeń podatku VAT Powiatu,
11) sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego składającego się z: bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, łączne zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych, informacji dodatkowej obejmującej dane z informacji dodatkowych jednostek budżetowych oraz skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
12) sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
13) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
14) sporządzanie sprawozdań wydatkowych z zakresu polityki społecznej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
15) przygotowywanie umów w sprawie udzielania dotacji oraz dokonywanie płatności i rozliczeń z tym związanych,
16) gospodarowanie środkami finansowymi w celu zapewnienia płynności finansowej Powiatu,
17) przygotowywanie wniosków i rozliczeń związanych z zaciągnięciem pożyczek, kredytów oraz uzyskaniem dofinansowania w formie dotacji,
18) współdziałanie z bankiem prowadzącym rachunki Starostwa, Urzędem Skarbowym, Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Marszałkowskim, Wojewodą i innymi jednostkami w zakresie spraw finansowych Powiatu.

Do podstawowych zadań Referatu Finansowo-Księgowego należy prowadzenie następujących spraw:

1) rozliczanie dochodów Skarbu Państwa, Starostwa tj. opłat z tytułu: użytkowania wieczystego, przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży, odszkodowań, najmu i dzierżawy oraz z tytułu pobieranych opłat za uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
2) prowadzenie rozliczeń podatku VAT Starostwa ,
3) dokonywanie rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym,
4) dokonywanie rozliczeń z ZUS,
5) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,
6) sporządzanie list płac i zasiłków pracowników Starostwa oraz prowadzenie kart płacowych (dokumentacji płacowej),
7) rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło,
8) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa i powiatowych jednostek oświatowych,
9) prowadzenie ewidencji księgowej i sprawozdawczości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
10) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
11) prowadzenie rejestru umów placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz dokonywanie płatności i rozliczeń z tym związanych,
12) przyjmowanie wadiów i zabezpieczeń oraz ich ewidencja księgowa,
13) sporządzanie sprawozdania finansowego Starostwa składającego się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej,
14) prowadzenie ewidencji opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych oraz sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących opłat ewidencyjnych do Ministra Spraw Wewnętrznych,
15) ewidencja księgowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
16) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji oraz jej rozliczanie,
17) windykacja należności Starostwa przy współudziale z innymi wydziałami oraz Zespołem Radców Prawnych,
18) prowadzenie ewidencji księgowej Starostwa oraz gospodarki finansowej Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
19) regulowanie drogą elektroniczną płatności wobec kontrahentów i pracowników Starostwa,
20) sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostki Starostwa.
Dane administracyjne
Wytworzył: Ewa Szadkowska - Skarbnik Powiatu
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 12.00
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 12.09.2019 r., godz. 17.41
Czas Administrator Opis zmiany
12.09.2019 r., godz. 17.41 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.32 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.12.2015 r., godz. 11.15 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.12.2015 r., godz. 11.13 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.08.2010 r., godz. 10.35 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.06.2003 r., godz. 12.00 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.