Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 46/2003

w sprawie zmiany uchwały nr 24/2003 z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grodziskiego.
Uchwała nr 46/2003

w sprawie zmiany uchwały nr 24/2003 z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grodziskiego.

Na podstawie art. 4 pkt 1, w związku z art. 20 ust.3 i art.21 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1523 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. nr 33, poz.264/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 24/2003 z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/2002 Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grodziskiego § 1 otrzymuje brzmienie:
„ Z dniem 1 stycznia 2003 roku Staroście Grodziskiemu ustala się miesięczne wynagrodzenie:

1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.600,00 zł;
2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.800,00 zł;
3. dodatek specjalny zgodnie z § 7 Rozporządzenia w wysokości 40%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.560,00 zł;
4. dodatek za wysługę lat pracy wynikający z dokumentów pracowniczych.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.35
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.35 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.