Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 37/VI/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz określającego sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski.
Uchwała Nr 37/VI/ 2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz określającego sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art.30 ust.6, 6a i art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1
W regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/III/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Wartość dodatku motywacyjnego w szkole z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się w wysokości nie mniejszej niż 2% funduszu płac nauczycieli zawartego w uchwale budżetowej powiatu obowiązującej w dniu 1 stycznia 2007 roku.”
2. § 5 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Zapisu ust. 1 nie stosuje się do dodatku dyrektora szkoły i nauczyciela doradcy metodycznego. Dla dyrektorów i nauczyciela doradcy metodycznego tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego w budżecie powiatu w wysokości nie mniejszej niż 30% ich wynagrodzenia zasadniczego.
3. w § 5 ust. 3 skreśla się ust.3
§ 2
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do spraw w niej określonych od 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.51
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.51
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 11.51 Administrator Dodanie strony do BIP.