Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Zaproszenie dla cudzoziemca

Referat Organizacyjny
Punkt Obsługi Mieszkańców
ul. Daleka 11A , 05-825 Grodzisk Maz
tel. (22) 300 85 22, (22) 300 85 23

Godziny pracy wydziału:

Informujemy, że przyjęcia interesantów
w sprawach zaproszeń dla cudzoziemców odbywają się w następujących godzinach:

poniedziałki, wtorki, środy - 8.00 – 16.00
czwartki 8.00 – 17.00
piątki - 8.00 – 15.00§ PODSTAWA PRAWNA:
• ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
www.mazowieckie.pl - Poradnik Klienta

WYMAGANE DOKUMENTY :

w przypadku osób fizycznych
1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim
2. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego w tym okresie cudzoziemca) np.

- aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku, lub
- zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy, lub
- decyzja w sprawie waloryzacji emerytury lub renty

W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe *patrz wyżej
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.
- akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), lub
- przydział lokalu spółdzielczego lub
- umowa najmu lokalu komunalnego lub
- w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie Cudzoziemca w powyższym lokalu lub
- możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres),

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą :
1. wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
2. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego w tym okresie cudzoziemca) np.
- kopia PIT-u wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego - oryginał do wglądu, lub
- aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku,
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.
- akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych,
- przydział lokalu spółdzielczego,
- umowa najmu lokalu komunalnego;
- w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie przez cudzoziemca
- lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres )
4. Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - oryginał do wglądu,

W przypadku osoby prawnej (gdy zapraszającym jest osoba prawna, z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS):
1. Wypełniony wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
2. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca) np.
- aktualny wyciąg z rachunku bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu), lub
- CIT – 8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego,
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.
- akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lub
- rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres)
4. Kopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał do wglądu

W przypadku stowarzyszenia:
1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca ) np.
- aktualny wyciąg z rachunku bankowego stowarzyszenia z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku,
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.
- akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lub
- rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres)
4. Kopia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń,

Ważne !!! Należy załączyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały do okazania podczas składania wniosku)

Odbiór zaproszenia osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru

DODATKOWE INFORMACJE:
Wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający:

- w przypadku rachunku bankowego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu - co najmniej 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu
- co najmniej 200 zł - w przypadku najbliższej rodziny (zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka, lub rodzeństwo zapraszającego)

Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego kraju, nie mniejsze jednak niż:
1) 200 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską;
2) 500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego;
3) 2.500 złotych, w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY:
• za zaproszenie – 27 zł na konto
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57,
01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 08.09.2008 r., godz. 09.15
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.05.2023 r., godz. 11.31
Czas Administrator Opis zmiany
05.05.2023 r., godz. 11.31 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.02.2023 r., godz. 14.47 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.02.2023 r., godz. 14.47 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.02.2023 r., godz. 13.23 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.07.2021 r., godz. 13.23 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.02.2021 r., godz. 14.26 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.02.2021 r., godz. 11.14 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.02.2020 r., godz. 14.30 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.11.2019 r., godz. 11.16 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.11.2019 r., godz. 11.15 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.06.2017 r., godz. 14.01 Elwira Strzelczyk Edycja strony
06.04.2016 r., godz. 15.58 Elwira Strzelczyk Edycja strony
21.05.2014 r., godz. 09.31 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.09.2008 r., godz. 09.15 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.