Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Rejestr Instytucji Kultury

INFORMACJA o rejestrze instytucji kultury i sposobie udostępniania danych

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Grodziski prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.


Informacja o rejestrze
1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej (rejestr instytucji kultury w załączeniu).
2. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej (wzór wniosku w załączeniu).
4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).
5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
6. Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową .
Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, budynek B, pok. 28, Tel: 022 755 32 36 w 204, e-mail: oswiata@powiat-grodziski.pl.
Godziny urzędowania: poniedziałek - środa - 8:00 – 16:00, czwartek – 8:00-17:00, piątek – 8:00-15:00.


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
a) otwarty dostęp do zawartości rejestru, jest on bezpłatny i odbywa się przez Stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora,
b) wydanie odpisu (pełnego - zawierającego treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej lub skróconego - zawierającego treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze) z rejestru albo księgi rejestrowej.
2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie (wzór wniosku w załączeniu).
4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
5. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej na wniosek, zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 1282
z późn. zm.) na podstawie załącznika do ww. ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, którą należy dołączyć do ww. wniosku.


Rejestr Instytucji Kultury
Dane administracyjne
Wytworzył: Lidia Abramczyk - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 20.05.2014 r., godz. 14.39
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 27.11.2015 r., godz. 10.26
Czas Administrator Opis zmiany
27.11.2015 r., godz. 10.26 Elwira Strzelczyk Edycja strony
20.05.2014 r., godz. 15.52 Elwira Strzelczyk Edycja strony
20.05.2014 r., godz. 15.51 Elwira Strzelczyk Edycja strony
20.05.2014 r., godz. 15.18 Elwira Strzelczyk Edycja strony
20.05.2014 r., godz. 15.17 Elwira Strzelczyk Edycja strony
20.05.2014 r., godz. 14.39 Elwira Strzelczyk Dodanie strony