Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem (22) 723 01 68 w dniach i godzinach: pon.- śr. w godz. 8:00-16:00,czw. w godz. 8:00-17:00, pt. w godz. 8:00-15:00

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie.
Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Wzór oświadczenia

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku mogą uzyskać pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Udzielenie pomocy w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, jest pomocą de minimis w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a przedsiębiorca staje się Beneficjentem pomocy.

Osoba ubiegająca się o pomoc oprócz oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku przed umówieniem się na poradę prawną jest zobowiązana przesłać, na adres e-mail: m.glodek@powiat-grodziski.pl lub dostarczyć na adres ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki niżej wymienione dokumenty:

1 Wypełnione oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – załącznik nr 1,
2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 2,
oraz numer telefonu do kontaktu.


Po otrzymaniu ww. dokumentów, pracownik Starostwa Powiatu Grodziskiego skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy prawnej.
Po udzieleniu porady Starostwo Powiatu Grodziskiego wyda zaświadczenie, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 22 723 01 68
Zwrot pomocy
W przypadkach pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami.
Monitorowanie pomocy publicznej
Pomoc publiczna jest monitorowana. Obejmuje ono gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Upublicznienie pomocy
1. Fakt udzielenia pomocy podlega upublicznieniu. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania danych obejmujących numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy.
2. Uzyskane dane będą udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji w załączonej instrukcji pomocy de minimis

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
- nieodpłatną mediację;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na terenie powiatu grodziskiego taka forma pomocy jest świadczona w 3 punktach, w wymiarze 5 dni roboczych:
1) Żabia Wola, ul. Główna 5
Adwokaci:
środa, piątek – w godz. 9:00-13:00
Radcy prawni:
poniedziałek, wtorek, czwartek – w godz. 9:00-13:00
2) Milanówek, ul. Piasta 30
Adwokaci:
poniedziałek, czwartek, piątek – w godz. 12:00-16:00
Radcy prawni:
wtorek, środa – w godz. 12:00-16:00
3) Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 A
Fundacja Togatus Pro Bono :
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - w godz. 8:00-12:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Na terenie powiatu grodziskiego taka forma pomocy jest świadczona w wymiarze 5 dni roboczych w punkcie:
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 A
Fundacja Togatus Pro Bono
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - w godz. 12:00-16:00

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię o udzielonej pomocy wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dyżury Specjalistyczne utworzone na terenie całego kraju - możliwość korzystania za pomocą środków porozumiewania się na odległość
Lista Dyżurów Specjalistycznych

Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar wojny na Ukrainie
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.02.2016 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 02.07.2024 r., godz. 10.45
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2024 r., godz. 10.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.07.2024 r., godz. 10.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.07.2024 r., godz. 10.44 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.07.2024 r., godz. 10.00 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.01.2024 r., godz. 15.38 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.05.2023 r., godz. 09.26 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.03.2023 r., godz. 10.31 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.01.2023 r., godz. 13.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.01.2023 r., godz. 13.35 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.01.2023 r., godz. 13.33 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.01.2023 r., godz. 12.58 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.01.2023 r., godz. 12.53 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.01.2023 r., godz. 12.51 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.01.2023 r., godz. 12.48 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.01.2023 r., godz. 12.48 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.05.2022 r., godz. 13.08 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.03.2022 r., godz. 15.01 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.03.2022 r., godz. 12.39 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.01.2022 r., godz. 10.35 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.01.2022 r., godz. 10.32 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.01.2022 r., godz. 15.40 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.01.2022 r., godz. 15.34 Elwira Strzelczyk Zmiana kolejności podlinków
17.01.2022 r., godz. 15.34 Elwira Strzelczyk Zmiana kolejności podlinków
17.01.2022 r., godz. 15.34 Elwira Strzelczyk Zmiana kolejności podlinków
17.01.2022 r., godz. 15.30 Elwira Strzelczyk Zmiana kolejności podlinków
17.01.2022 r., godz. 15.28 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.01.2022 r., godz. 15.22 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.01.2022 r., godz. 15.15 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.01.2022 r., godz. 15.13 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.01.2022 r., godz. 15.11 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.01.2022 r., godz. 15.10 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.01.2022 r., godz. 11.57 Elwira Strzelczyk Edycja strony
16.11.2021 r., godz. 14.28 Elwira Strzelczyk Edycja strony
16.11.2021 r., godz. 13.55 Elwira Strzelczyk Edycja strony
16.11.2021 r., godz. 13.51 Elwira Strzelczyk Edycja strony
16.11.2021 r., godz. 13.50 Elwira Strzelczyk Edycja strony
16.11.2021 r., godz. 13.38 Elwira Strzelczyk Edycja strony
16.11.2021 r., godz. 13.29 Elwira Strzelczyk Edycja strony
16.11.2021 r., godz. 13.24 Elwira Strzelczyk Edycja strony
16.11.2021 r., godz. 13.22 Elwira Strzelczyk Edycja strony
30.07.2021 r., godz. 14.50 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.07.2021 r., godz. 13.26 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.02.2021 r., godz. 12.24 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.12.2020 r., godz. 13.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.08.2020 r., godz. 13.33 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.08.2020 r., godz. 13.32 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.06.2020 r., godz. 16.04 Elwira Strzelczyk Edycja strony
29.05.2020 r., godz. 11.28 Elwira Strzelczyk Edycja strony
28.05.2020 r., godz. 12.30 Elwira Strzelczyk Zmiana kolejności podlinków
28.05.2020 r., godz. 12.30 Elwira Strzelczyk Edycja strony
28.05.2020 r., godz. 12.29 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.03.2020 r., godz. 11.42 Elwira Strzelczyk Zmiana kolejności podlinków
04.04.2019 r., godz. 13.40 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.04.2019 r., godz. 13.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.04.2019 r., godz. 13.34 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.01.2019 r., godz. 11.12 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.01.2018 r., godz. 14.59 Elwira Strzelczyk Usunięcie powiązania strony z linkiem
24.11.2016 r., godz. 15.51 Elwira Strzelczyk Zmiana przynależności strony
04.02.2016 r., godz. 15.06 Elwira Strzelczyk Powiązanie strony z linkiem
04.02.2016 r., godz. 15.05 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.02.2016 r., godz. 14.55 Elwira Strzelczyk Dodanie strony