Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Opłaty i czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:


1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.
2. Starosta Grodziski może nałożyć opłatę za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, biorąc pod uwagę następujące czynniki: koszty pracy dodatkowej, w tym stawkę godzinową wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, koszty materiałów wykorzystanych/zużytych w celu przygotowania informacji (w tym np. nośników informatycznych), należności związane z dostarczeniem informacji żądanych
w nietypowym wniosku.

Informacja o przysługujących środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu
1. Od decyzji Starosty Grodziskiego, wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku
o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego przysługuje odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni, składane za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
2. Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego przysługuje skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
3. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat
za jej ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć do Starosty Grodziskiego sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o jej przyjęciu. Brak zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
4. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Grodziski, w drodze decyzji, rozstrzyga
o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
lub o wysokości opłat.
5. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z późn.zm.) z tym, że:
o przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
o skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 z późn.zm.).
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 12.10.2016 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.06.2019 r., godz. 09.47
Czas Administrator Opis zmiany
04.06.2019 r., godz. 09.47 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.06.2019 r., godz. 09.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
16.02.2017 r., godz. 09.49 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.10.2016 r., godz. 14.54 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.10.2016 r., godz. 11.23 Elwira Strzelczyk Dodanie strony