Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Informacje nieudostępnione

Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.). Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Starostwo dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Zgodnie z Zarządzenie Nr 23/2013 Starosty Grodziskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wydanie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych, oraz z tytułu poniesionych dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej lub udostępnieniem informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania opłata za kopię kserograficzną w formacie A-4 wynosi 0,30 zł za jedną stronę, a w formacie A-3 wynosi 0,60 zł za jedną stronę.
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 12.10.2016 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 28.05.2019 r., godz. 13.16
Czas Administrator Opis zmiany
28.05.2019 r., godz. 13.16 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.11.2016 r., godz. 10.24 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.10.2016 r., godz. 11.24 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.10.2016 r., godz. 11.23 Elwira Strzelczyk Dodanie strony