Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatu Grodziskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Starostwa Powiatu Grodziskiego.

Dane teleadresowe jednostki:

Starostwo Powiatu Grodziskiego
ul. Daleka 11A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-06-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-09.
 • Strona internetowa BIP strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo,
  • Część załączników jest w postaci skanów,
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

  Ułatwienia na stronie BIP

  Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Zmiana kontrastu strony (czarne tło, żółte/białe litery)
  • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • Wersja tekstowa strony
  • Publikowanie załączników dostępnych cyfrowo dzięki czemu czytniki ekranowe osób niewidomych są w stanie odczytać zawartość dokumentów
  • Poruszanie się po stronie za pomocą skrótów klawiszowych
  • Focus wokół elementów nawigacyjnych

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Data sporządzenia deklaracji

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Lasocki – Główny Specjalista ds. Informatycznych, adres poczty elektronicznej informatyk@powiat-grodziski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 300 85 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Budynek Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11 A

  Do budynku trzypiętrowego prowadzą trzy wejścia: główne ze schodami i platformą zewnętrzną dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, z poziomu chodnika na parter budynku, drugie wejście z poziomu -1 z dostępem do windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych z przyciskami w alfabecie Braille’a, trzecie wejście od szczytu budynku ze schodami. Na parterze budynku, w holu głównym, wyznaczono Punkt Obsługi Interesanta oraz kasę z możliwością obsługi osób na wózku inwalidzkim. Brak pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących. Korytarze, na wszystkich kondygnacjach, są przestrzenne z możliwością swobodnego przemieszczania się osób na wózku, z miejscami siedzącymi i stolikami. Toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Do budynku i wszystkich pomieszczeń, oprócz technicznych, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, w bliskiej odległości od wejścia głównego, bez nakładania drogi, bez przeszkód terenowych.

  Budynek Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Żyrardowskiej 48

  Do budynku piętrowego, prowadzą dwa wejścia; główne ze schodami, drugie wejście z poziomu parteru od szczytu budynku z bezpośrednim dostępem do windy. Dla osób na wózkach przystosowane są wszystkie kondygnacje budynku. W budynku znajduje się winda, z przyciskami oznaczonymi w alfabecie Braille`a. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze w głównym holu. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio przy wejściu z windą. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Dostępność informacyjno-komunikacyjna

  1. Starostwo Powiatu Grodziskiego zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego. W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza prosimy o pisemną informację, przekazaną do Starostwa co najmniej 3 dni robocze przed terminem takiego zdarzenia. Informację można przesłać faksem, pocztą elektroniczną, lub złożyć pisemnie w każdym Wydziale Starostwa Powiatu Grodziskiego (nr faksu – 22 300 85 69, adres e-mail - sekretariat@powiat-grodziski.pl).

  2. Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Starostwa Powiatu Grodziskiego w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania.  Raport do GUS
  Dane administracyjne
  Wytworzył: Anna Świątkowska - Koordynator ds. dostępności
  Wprowadził: Seweryn Ryński, data: 23.09.2020 r., godz. 14.49
  Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 16.07.2021 r., godz. 13.52
  Czas Administrator Opis zmiany
  16.07.2021 r., godz. 13.52 Elwira Strzelczyk Edycja strony
  05.07.2021 r., godz. 15.43 Elwira Strzelczyk Edycja strony
  05.07.2021 r., godz. 15.42 Elwira Strzelczyk Edycja strony
  05.07.2021 r., godz. 15.39 Elwira Strzelczyk Edycja strony
  18.03.2021 r., godz. 08.38 Elwira Strzelczyk Edycja strony
  18.03.2021 r., godz. 08.38 Elwira Strzelczyk Edycja strony
  02.03.2021 r., godz. 09.13 Marcin Lasocki Edycja strony
  02.03.2021 r., godz. 09.12 Marcin Lasocki Edycja strony
  02.03.2021 r., godz. 09.10 Marcin Lasocki Edycja strony
  02.03.2021 r., godz. 09.08 Marcin Lasocki Edycja strony
  13.01.2021 r., godz. 15.31 Marcin Lasocki Edycja strony
  11.01.2021 r., godz. 15.42 Marcin Lasocki Edycja strony
  29.12.2020 r., godz. 14.05 Administrator Edycja strony
  29.12.2020 r., godz. 13.40 Marcin Lasocki Edycja strony
  29.12.2020 r., godz. 13.34 Marcin Lasocki Edycja strony
  29.12.2020 r., godz. 13.33 Marcin Lasocki Edycja strony
  29.12.2020 r., godz. 13.32 Marcin Lasocki Edycja strony
  23.09.2020 r., godz. 15.00 Seweryn Ryński Edycja strony
  23.09.2020 r., godz. 14.59 Seweryn Ryński Edycja strony
  23.09.2020 r., godz. 14.58 Seweryn Ryński Edycja strony
  23.09.2020 r., godz. 14.58 Seweryn Ryński Edycja strony
  23.09.2020 r., godz. 14.57 Seweryn Ryński Edycja strony
  23.09.2020 r., godz. 14.54 Seweryn Ryński Edycja strony
  23.09.2020 r., godz. 14.53 Seweryn Ryński Edycja strony
  23.09.2020 r., godz. 14.53 Seweryn Ryński Edycja strony
  23.09.2020 r., godz. 14.52 Seweryn Ryński Edycja strony
  23.09.2020 r., godz. 14.50 Seweryn Ryński Edycja strony
  23.09.2020 r., godz. 14.49 Seweryn Ryński Dodanie strony